Kwota przeznaczona przez organizatorów na nagrody i wyróżnienia wynosi 70 000,00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród i wyróżnień, kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

Przyznania nagród i wyróżnień dokonuje Sąd Konkursowy. Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:
• Po jednej nagrodzie pieniężnej w wysokości 6 000,00 zł brutto w każdej kategorii;
10 wyróżnień po 4 000,00 zł brutto;
„Grand Prix” w wysokości 6 000,00 zł brutto dla najlepszej pracy nagrodzonej.

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 45 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegóły dotyczące wysokości oraz sposobu przyznania i wypłaty nagród znajdują się w regulaminie konkursu.