RADA NADZORCZA BGK NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ogłasza:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO

CZŁONKA ZARZĄDU BGK NIERUCHOMOŚCI S.A.

ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBSZAR TRANSAKCYJNY

Podstawa prawna postępowania kwalifikacyjnego – art. 18 i 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.).

 

Postępowanie składa się z trzech etapów:

Etap I: rozpatrzenie kompletności dokumentów formalnych złożonych przez kandydatów oraz kwalifikacja do etapu rozmów kwalifikacyjnych na podstawie analizy aplikacji pisemnych,

Etap II: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do tego etapu,

Etap III: wyłonienie najlepszego kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu BGK Nieruchomości  S.A. odpowiedzialnego za obszar transakcyjny.

Członek Zarządu BGK Nieruchomości S.A. odpowiedzialny za obszar transakcyjny zostanie powołany przez Radę Nadzorczą BGKN S.A.

 

  1. Kandydaci Członka Zarządu BGK Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar transakcyjny powinni spełniać następujące warunki formalne:

a) mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie podlegać innym określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

b) posiadać odpowiednią kombinację kompetencji umożliwiającą zarządzanie BGK Nieruchomości, a w szczególności:

– posiadać znajomość podmiotu, jakim jest BGK Nieruchomości S.A.

– posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną z zakresu polskiego rynku mieszkaniowego;

– posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

  1. Dodatkowymi atutami będą:

1) doświadczenie w pracy w sektorze finansowym na stanowiskach kierowniczych;

2) doświadczenie w pracy w sektorze budowlanym na stanowiskach kierowniczych;

  1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu BGK Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar transakcyjny nie może:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c) być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

e) prowadzić działalności społecznej lub zarobkowej bądź posiadać relacji osobistych lub zawodowych, które rodzą konflikt interesów wobec działalności BGK Nieruchomości S.A.

  1. Aplikacja powinna składać się z:

1) listu motywacyjnego,

2) życiorysu zawodowego kandydata,

3) oświadczenia kandydata o spełnianiu przez niego warunków określonych w pkt 1 lit. a-b, oraz o niespełnianiu przesłanek negatywnych określonych w pkt 3, a także dokumenty potwierdzające treść tego oświadczenia. Kandydat może również przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w pkt 2,

4) zaświadczenia o niekaralności,

5) oświadczenia o tym, że nie toczy się̨ wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również̇ jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,

6) pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z postępowaniem,

7) wskazania adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Pisemne oświadczenia/zgody kandydata dołączane są wyłącznie w oryginałach.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

– w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu BGK Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar transakcyjny”,

– w terminie do dnia 14 lutego 2018 r. godz. 15.00,

– w sekretariacie Członka Rady Nadzorczej BGK Nieruchomości S.A. Pana Włodzimierza Kocona, adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Zgłoszenia należy składać w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia na ww. adres).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 lutego 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane po 15 lutego 2018 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni na numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą:

  1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania BGK Nieruchomości S.A.,
  2. znajomość zagadnień dotyczących realizowania przez BGK Nieruchomości S.A. strategii programu „Mieszkanie+”,
  3. ogólne problemy rynku mieszkaniowego w Polsce.

 

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów na piśmie, na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata, o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego oraz kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko członka Zarządu dokumenty zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka Zarządu, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.